Redactiemanifest

PICTURE 8 copy.jpg

Oikos wil een toonaangevend forum zijn voor de sociaal-ecologische tegenstroom

Oikos vertrekt vanuit de analyse dat het gangbare economische model ecologisch niet duurzaam is, en dat de emancipatie van velen in onze samenleving en de wereld nog lang niet voltooid is. 

Oikos behandelt alle dimensies van dit streven naar verandering: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven en de politieke strategie.

Ecologisch

Oikos gaat uit van de ecologische grenzen van ecosystemen en de Aarde. Deze grenzen worden vandaag overschreden, vooral door de overconsumptie in het rijke Noorden. Dit hypothekeert de ontwikkelingskansen van het Zuiden en toekomstige generaties. Een groeiende materiële levensstandaard in het Noorden is onmogelijk wereldwijd te veralgemenen. Overproductie en overconsumptie schaden op vele manieren ook de levenskwaliteit (druk op fysieke en geestelijke gezondheid, verbondenheid, zorg, …). Oikos plaatst daartegenover beelden van het ‘goede leven’, aan de hand van een minder materialistische invulling van welvaart en welzijn.

Sociaal

Vandaag bestaan nog vele structurele hinderpalen voor de emancipatie van mensen overal ter wereld. Verrechtsing en neoliberale mondialisering werken ongelijkheid en uitsluiting in de hand, en ondermijnen de solidariteit. Het sociale mag daarbij niet los worden gezien van het ecologische. De schaarste die met ecologische grenzen samenhangt (bv. energie), treft in de eerste plaats de zwaksten. Ecologie gaat meer dan ooit over sociaal-economische verdelingsvraagstukken. Ten slotte sluit Oikos zich aan bij de strijd voor vrede en mensenrechten.

Verandering

Oikos acht structurele verandering op diverse vlakken noodzakelijk om deze problemen op te lossen. Op sociaal-economisch vlak pleit Oikos voor een ecologische economie, die ecologische grenzen respecteert en herverdelend werkt, in plaats van een ‘sociaal en ecologisch gecorrigeerde’ liberaal-kapitalistische economie die geobsedeerd blijft door groei. Structurele obstakels voor emancipatie die de individuele verantwoordelijkheid overstijgen, moeten worden weggewerkt. Op politiek vlak is er nood aan een verfijning van de democratie, en een groter respect voor mensenrechten in al hun facetten. Op cultureel vlak is een versterking van immateriële waarden nodig. Culturele verandering die het maatschappelijk draagvlak voor een ecologische economie vergroot, is een voorwaarde voor een democratische verandering.

Tegenstroom

Oikos is een onafhankelijk forum dat ingaat tegen de economisch-liberale hegemonie en het bijhorende politieke centrumdenken. Dit centrumdenken gaat gepaard met een nooit eerder geziene verschraling van het maatschappelijk debat. De neoliberale mondialisering, de groeiobsessie, de vermeende machteloosheid van politiek en democratie, de toenemende ongelijkheid, … worden amper nog in vraag gesteld. Oikos wil de krijtlijnen voor het debat terug verbreden, de bakens verzetten. Oikos wil dingen zeggen die in het gangbare debat niet meer worden gezegd, wars van allerhande overwegingen die een vrije denkoefening verstoren, zoals afhankelijkheid van subsidies, electorale overwegingen of politieke marketing.

Forum

Als tijdschrift verwelkomt Oikos bondige en vlot leesbare bijdragen over sociaal-ecologische ethiek, analyse, alternatieven en strategie. Oikos wil inspelen op de politieke en maatschappelijke actualiteit, maar biedt ook ruimte voor meer beschouwende bijdragen. Oikos wil echter meer zijn dan een tijdschrift. De webstek vormt een dynamisch informatie- en discussiekanaal. Daarnaast brengt Oikos mensen samen via lezingen en symposia.

×
×

Winkelmand