90 03 Mastini, Interview met Tim Jackson en Giorgos Kallis